Projectplan Natuurgolfbaan Terschelling

In 2010 is de Golf Club Terschelling (GCT) opgericht en heeft nu ruim 220 leden. De meeste leden zijn woonachtig op Terschelling, maar ook zijn er veel leden, veelal eigenaren van een vakantiehuis op Terschelling, afkomstig van de  vaste wal.

Golf Club Terschelling is een actieve golfvereniging echter zonder golfbaan.

 

De Golf Club Terschelling heeft de ambitie om een uitdagende 9 holes natuurgolfbaan aan te leggen, die aantrekkelijk is voor beginnende-, maar zeker ook voor ervaren golfspelers van zowel het eiland als van de wal.

Wij willen met dit project niet alleen een golfbaan creëren voor het beoefenen van de golfsport, maar ook een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ecologie en economie van Terschelling. Voor een zorgvuldige inpassing in het landschap en een duurzame inrichting worden daarbij de volgende doelen gesteld:

- de natuurwaarden verhogen,

- het projectgebied landschappelijk versterken

- en de eilandeconomie versterken.

 

Er is gekozen voor een volwaardige 9 holes baan  (par 36) met daarnaast een 9 holes par 3 baan, een driving range en oefenfaciliteiten als een putting green, een chipping green en oefenbunkers.

De 9 holes natuurgolfbaan komt te liggen direct in het duinachtige bosgebied ten oosten van West- Terschelling. Het betreft het bosgebied ten zuiden van het fietspad van het voormalige voetbalveld naar de Cranberryschuur. Dit is een dennenbos, aangeplant in de jaren ’30 van de vorige eeuw, met hoge met dennen begroeide duinen, dat geleidelijk overgaat in een duin-heide gebied. Een gedeelte van met name dit duin-heide gebied valt onder Natura2000-gebied Duinen Terschelling, en is als waardevol natuurgebied beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998 De baan moet hier  voldoen aan zeer stringente voorwaarden op het gebied van natuurwaarden. Maar omdat er sprake zal zijn van een opwaardering van de natuurwaarden door een deel van het dennenbos te veranderen in “grijs duin”, behoort een golfbaan in dit gebied tot de mogelijkheden. Het totale gebied is ca. 50 ha groot. De natuurgolfbaan zal het karakter hebben van een bos-duinbaan.

 

Uitgangspunten bij de aanleg van de natuurgolfbaan Terschelling

Voor het ontwerp en de aanleg van de natuurgolfbaan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1.      Het versterken van de natuurwaarden in het plangebied:

a.      Het ontwerp houdt rekening met de groeiplaatsen van beschermde planten zoals  de Dennenorchis

b.      Door het omvormen van naaldbos in grijze duinen, duinen met Kraaihei en Struikhei, en Atlantische duinbossen wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de uitbreidingsdoelstellingen van Natura2000

2.      Kenmerkend voor het gebied is de bodemopbouw: kalkarme zandgronden. Dit in Nederland zeldzame bodemtype biedt ruimte aan de hierboven genoemde habitattypen. Daarom zal de bodem niet verrijkt worden met stikstof en fosfaten en zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van grassoorten die van nature voorkomen op Terschelling zoals Roodzwenkgras en fijn schapengras.

3.      Het handhaven in het gebied van de openbare wandel-, fiets- en paardenpaden.

4.      Het integreren in de baan en het herstel van 3 aanwezige bunkers van de Tigerstelling

5.      Het behoud en herstel van de in het terrein aanwezige turfdôbes

6.      Het optimaal integreren van de eisen die gesteld worden aan het behoud en versterken van de natuurwaarden van het plangebied met de eisen die nodig zijn om een kwalitatief unieke natuurgolfbaan aan te leggen. De baan moet wel exploitabel zijn. Het is van groot belang dat de typische golfbaan onderdelen als afslagplaatsen en greens van hoge kwaliteit zijn. Alleen deze plekken op de golfbaan, totaal 4% van de 50 ha, zullen bemest en beregend worden om zo de gebruikskwaliteit te kunnen handhaven.

7.       Duurzaamheid.

a.       De SNGT gaat de natuurgolfbaan GEO certificeren. Binnen de golfsector wordt gebruik gemaakt van een certificering voor duurzaam golfbaanbeheer. Dit GEO-certificaat is internationaal erkend en draagt bij aan de borging van verantwoord beheer en onderhoud op de lange termijn.

b.      Uitgangspunt bij het beheer van de golfbaan is de minimale input van meststoffen en voor de beregening zal gebruik gemaakt worden van een innovatieve installatie die enkel gebruik maakt van infiltrerend regenwater.

8.      Waddenzee Werelderfgoed: In zijn of haar rondje golf zullen onze gasten via een speciaal te ontwerpen app informatie meekrijgen over de bijzondere natuurwaarden van het werelderfgoed. En vanaf een prachtig uitkijkpunt zullen zij kunnen genieten van het uitzicht over het eiland en de Waddenzee en kunnen zij de bijzondere   dynamiek beleven van de Waddenzee.

 

 

 

 

 

 

Huidige status

Het beoogde terrein waar de natuur golfbaan gerealiseerd zal worden is in nauw overleg met Staatsbosbeheer (SBB) gekozen en de gemeenteraad van Terschelling heeft unaniem de realisatie van een golfbaan op deze plek goedgekeurd.

 

Om de natuurgolfbaan te realiseren is de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) opgericht die zowel met SBB een erfpachtcontract zal afsluiten, de eigenaar wordt van de golfbaan, de financiering zal arrangeren en de baan zal exploiteren en onderhouden.

 

Inmiddels heeft de SNGT aan Jol Golf Design de opdracht verstrekt om de 9 holes natuurgolfbaan te ontwerpen.

Tevens worden momenteel de aanvragen voorbereid om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Dit betreft:

1.      Aanvraag voor de Natuur Beschermings wetvergunning bij de Provincie Friesland.

2.      Indienen van de MER-beoordeling bij de Gemeente.

3.      Aanvragen van de Omgevingsvergunning bij de Gemeente Terschelling.

 

Hiervoor worden nu een aantal rapporten geschreven om de betreffende aanvragen te onderbouwen. Wij verwachten dat deze aanvragen uiterlijk 15 april 2017 ingediend gaan worden.

 

De kosten van wat wij noemen het “voortraject” bedragen € 150.000 en zijn gefinancierd met subsidies van de provincie Friesland van € 50.000, van de gemeente Terschelling van € 50.000, en  van het bedrijfsleven van Terschelling van € 45.000. De leden van de golfclub hebben € 5.000 bijgedragen.

 

 

De aanleg van de natuurgolfbaan

Als de vergunningen verleend zijn kan de aanbesteding van de aanleg van de natuurgolfbaan starten en kunnen de diverse contracten afgesloten worden.

 

Het voordeel van onze baan is dat deze volledig op het zand aangelegd zal worden en dat de contoures van de holes er eigenlijk al zijn. Dus er zal niet al te veel grondverzet nodig zijn. Daarentegen zullen een groot aantal dennenbomen gekapt moeten worden en afgevoerd.

Het totale gebied  is ca 47 ha groot, waarvan 22 ha gebruikt wordt voor het aanleggen van de natuurgolfbaan. (2 ha voor de greens en de afslagplaatsen, 10 ha voor de fairways en 10 ha voor de randgebieden, de rough). Bijna 26 ha valt binnen het Natura 2000 gebied.

Allereerst zullen er ruim 25.000 met name Oostenrijkse dennen gekapt gaan worden en daar waar nodig zullen de stobbes verwijderd of gefreesd worden. Om de verschillende nieuwe gewenste habitattypen Kraaiheide en Struikheide te realiseren zal er heideknipsel aangebracht gaan worden, om het habitattype Grijs duin te realiseren zal de toplaag voor een belangrijk gedeelte verwijderd gaan worden en om het habitattype Atlantisch duinbos te creëren zullen er ca 6000 nieuwe bomen en struiken gepland gaan worden. Voor de aanleg van de greens, tees en surroundings zal eerst de toplaag gedeeltelijk weggehaald worden en vervolgens worden ingezaaid met roodzwenkgras en bij de fairways en semi-rough zal de toplaag ook gedeeltelijk verwijderd gaan worden en zal er maaisel worden aangebracht bestaande uit verschillende Terschellingse grassoorten.

 

Er van uitgaand dat de vergunningen uiterlijk verleend zijn in januari 2018, zal de baan in mei 2018 ingezaaid kunnen worden en zal de baan op zijn vroegst in april 2020 bespeelbaar zijn.

 

 

 

 

De kosten van het voortraject bedragen € 150.000. Al de overige investeringen voor de natuurgolfbaan inclusief de kosten van het ontwerp en de aanleg van de 9 holes natuurgolfbaan bedragen € 2.250.000 ex btw.

 

Het naast de golfbaan gelegen Aparthotel Westcord Boschrijck heeft aangeboden om een gedeelte van de oostvleugel van het hotel als clubhuis, incl. kleedruimtes en receptie ter beschikking te stellen. Zij zullen dan ook de horeca van het clubhuis gaan exploiteren.

De Westcord Hotel Groep subsidieert de verbouw van het clubhuis met een renteloze lening van € 250.000.

 

Totale investering (incl. btw en bouwrente)

 

Investering in natuurgolfbaan

 Incl. btw

Totaal aanleg investering natuurgolfbaan

 €  2.000.000

Loods voor machines en kantoor greenkeepers

 €       55.000

Machines

 €       30.000

Hardware en software

 €        20.000

Inventaris

 €       25.000

Golfbuggy’s

 €       70.000

Onvoorzien

 €      100.000

Totaal investering

 €   2.300.000

 

De golfmarkt

Met ruim 370.000 leden is de Nederlandse Golf Federatie (NGF) na voetbal en tennis de 3e sport in Nederland wat ledenaantal betreft. Dit is ongeveer 2,5% van de Nederlandse bevolking. Van deze 370.00 leden is ca. 58% van de golfers ouder dan 50 jaar en 33% tussen de 30  en 50 jaar. Dus ruim 338.000 leden (91%) zijn ouder dan 30 jaar. De verdeling golfers met een homecourse (clubgolfers) versus golfers zonder homecourse (witte golfers) is 51% versus 49% (Bron: NGF sept. 2015). Dit zijn allemaal potentiële greenfeespelers voor onze golfbaan op Terschelling.

Er zijn momenteel ruim 200 volwaardige golfbanen in Nederland, waarvan 2 op de Wadden, op Texel en op Ameland en 5 banen in Friesland.

 

Een 3-tal trends:

Na een grote groei van het aantal golfers vanaf 1997 tot 2013 is dit aantal vanaf 2013 gestabiliseerd.

Wel is de trend dat er steeds meer golfers geen lid meer worden van een golfbaan maar regelmatig op verschillende banen gaan spelen als greenfeespeler.

De Golfclub Terschelling heeft nu ruim 220 leden en de verwachting is dat dit aantal zal stijgen als er een golfbaan op het eiland is. Maar het zal duidelijk zijn dat de Natuurgolfbaan Terschelling het voor een belangrijk deel zal moeten hebben van greenfeespelers en dit is juist een stijgend potentieel.

 

Een 2e trend in de golfmarkt is dat de groep golfers ouder dan 50 jaar de komende jaren alleen maar zal toenemen. Golf is een sport voor zowel vrouwen als mannen en kan tot op hoge leeftijd gedaan worden. Juist deze groep heeft meer tijd om te golfen en zal ook steeds vaker een paar dagen op verschillende banen willen spelen. Deze groep golfers is daarom ook een belangrijke doelgroep van de golfbaan.

 

Een 3e trend is dat steeds meer golfers korte golfreisjes gaan boeken naar bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Schotland of Turkije, maar ook dichter bij huis, naar België, Duitsland en ook naar Nederland, bijvoorbeeld naar Drenthe, Zuid-Limburg of naar de Wadden.

Zij zoeken dan een reisbestemming waar ook een golfbaan is.

Wij gaan er van uit dat Terschelling met zijn natuurgolfbaan en zijn fantastische toeristische infrastructuur een zeer aantrekkelijke bestemming is voor deze groep golfers die 2 of 3 dagen er tussen uit willen en dan ook nog willen golfen.

 

De doelgroepen voor de natuurgolfbaan Terschelling

De greenfeespeler is van groot belang voor het succes van de golfbaan en met name de greenfeespeler die  met vrienden een kort golfreisje wil gaan maken. De natuurgolfbaan zal zich dan ook  gaan richten op deze groepen greenfeespelers. Allereerst op  gepensioneerde echtparen en gepensioneerde vrienden groepen. Maar ook de groep werkende golfers is zeer interessant, met name voor de weekenden. Daarnaast gaan wij ons ook richten op de zakelijke markt, bijvoorbeeld bedrijfsuitjes en teambuilding-sessies”. Ook zal er een golfschool komen. En natuurlijk zal de golfbaan de thuisbaan worden voor de eilanders.

 

Financiering

De totale investering in de natuurgolfbaan bedraag € 2.500.000.

Dit bedrag zal als volgt gefinancierd worden:

 

Financiering

ex btw

Totale investering in natuurgolfbaan

 € 2.300.000

waaronder een post onvoorzien van

 €       100.000

Gefinancierd met:

 

Bijdrage Golfclub Terschelling (GCT)

 €     100.000

Participaties Leden van de GCT

 €     150.000

Subsidies voortraject

 €     150.000

Subsidie Westcord Hotel Groep

 €     250.000

Subsidie Waddenfonds

 €     500.000

Obligatieleningen

 €  1.060.000

 

 

Leasing IT en buggy's

 €     120.000

Totaal financiering

 € 2.300.000

 

De bijdrage van de Golfclub Terschelling bestaat uit de eigen inbreng van de leden tijden de aanleg van de golfbaan.

De participaties van de leden van de Golfclub Terschelling bestaan uit entreegelden en rentedragende participaties van de leden. De It-apparatuur en de golfbuggy’s en -trolly’s worden aangeschaft op basis van een leasecontract.

De subsidies van het “voortraject” zijn verstrekt door de gemeente Terschelling en de provincie Friesland, elk met een bedrag van € 50.000, alsmede de Westcord Hotelgroep met een bedrag van € 25.000 en de Rederij Doeksen met een bedrag van € 20.000.

De Westcord Hotelgroep heeft voor de aanleg van de baan ook een subsidie toegezegd van € 250.000.

Het resterende bedrag van ca € 1 miljoen gaan wij financieren met obligatieleningen.

Met twee Terschellinger bedrijven, De Westcord Hotel Groep en de Rederij Doeksen zijn wij al in vergevorderde gesprekken over de financiering van een belangrijk gedeelte van het benodigde investeringsbedrag.

 

Het verdienmodel

De Natuur Golfbaan Terschelling zal haar inkomsten genereren uit contributies van leden en buitenleden, uit greenfees voor zowel de 9 holes baan als de par 3 baan, uit verhuur van golfballen voor de driving range en uit sponsorgelden.

 

Contributies van leden

De golfclub heeft nu ruim 220 leden, waarvan het merendeel woont op het eiland. Ook zijn een aantal leden afkomstig van het vaste land, die een eigen vakantiehuis op Terschelling hebben. Het businessplan gaat voor het eerste jaar uit van 120 eilandleden, die een contributie van€ 600 betalen en 90 buitenleden, die een contributie betalen van € 375. De inkomsten van de leden bedrage ca 27% van de totale inkomsten.

 

Greenfee inkomsten

Het aantrekken van greenfeespelers is daarom een belangrijke factor voor de golfbaan.

Om een inschatting te maken van het aantal te verkopen greenfees is er eerst gekeken naar het aantal potentiële golfers onder de 500.000 toeristen die nu al jaarlijks Terschelling bezoeken. Als we uitgaan dat ongeveer 2,5% van de Nederlandse bevolking golft (zie hierboven), dan zullen onder de hierboven genoemde 500.000 toeristen statistisch derhalve ruim 12.000 potentiële golfers het eiland bezoeken. Stel dat 20% van deze potentiële greenfee-spelers ook echt tenminste 2 ronden gaan golfen als zij op Terschelling zijn, dan zouden dit al ruim 2.400 greenfee-spelers zijn die 4.800 greenfees betalen. Daarnaast verwachten wij zeker dat de natuurgolfbaan een groot aantal “nieuwe” golftoeristen zal aantrekken, die speciaal voor de golf 2 of meer dagen naar het eiland komen.

 

Exploitatiekosten

De jaarlijkse exploitatiekosten liggen min of meer vast en betreffen onder meer: de jaarlijkse erfpachtcanon, het baanonderhoud, dat zal worden uitbesteed aan een gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van golfbanen, de kosten van PR en marketing. In de eerste jaren is voorzien om een parttime manager aan te stellen en een vaste medewerker, daarnaast zullen de receptie en het secretariaat bezet worden door vrijwilligers. Zodra dit mogelijk wordt zullen ook hier werknemers voor worden aangenomen. De horeca in het clubhuis zal worden uitbesteed aan Aparthotel Westcord Boschrijck. Met SBB zijn we nog in onderhandeling over de erfpachtcanon, wel is hier een bedrag voor aangenomen. De totale jaarlijkse exploitatiekosten zijn beraamd op € 355.000 in jaar1 en oplopend tot € € 413.000 in jaar 10.

 

Meerjaren financiële begroting

Om een break even resultaat met de golfbaan te realiseren zijn er bij een gemiddelde greenfeeprijs voor 18 holes van € 51 ruim 4150 verkochte greenfees per jaar nodig. Dit is gegeven het bovenstaande geen al te optimistische aanname. Ook de gehanteerde gemiddelde greenfeeprijs is marktconform.

 

Het voorliggende plan gaat uit van 4150 verkochte greenfees voor de golfbaan voor het 1e jaar, in de 2 jaren daarna is een 10% groei van het aantal greenfees verondersteld, en vanaf jaar 4 is gerekend met een iets lagere groei tot 5% in het 10e jaar tot 7000 greenfees. Voor het 1e jaar komt dit neer op gemiddelde van 13 greenfees per dag (rekening houdend met 323 speelbare dagen). De greenfee inkomsten bedragen ca 63% van de totale inkomsten.

 

Op basis van bovengenoemde aannames is de exploitatie vanaf jaar 1 break even en zal daarna telkens een positief resultaat laten zien.

 

Spin-off voor Terschelling

Het hebben van een golfbaan zal lucratief zijn voor Terschelling. De golfbaan zal vanwege de prachtige locatie, de zeer goede kwaliteit en het uitdagende karakter van de baan, de kwaliteit van de horecavoorzieningen en de kwalitatief zeer goede toeristische infrastructuur van Terschelling erg aantrekkelijk zijn voor een grote groep golfers.

Het is bekend dat veel golfers juist vakantiebestemmingen kiezen waar een golfbaan is en daarom zal een golfbaan op het eiland veel extra bezoekers trekken. De golfbaan zal derhalve een nieuwe doelgroep toeristen aantrekken, een groep die ook wat geld heeft te besteden.

Wij hebben berekend dat de golfbaan jaarlijks  tenminste  3700 extra  bezoekers zal trekken die ruim €1,1 miljoen zullen besteden, (afgezien van de greenfees).

 

Daarnaast  zal de baan ook  goed zijn voor de werkgelegenheid op het eiland. Allereerst zal bij de aanleg van de baan  zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van Terschellinger bedrijven. Het onderhoud van de golfbaan zal, onder leiding van een gespecialiseerd golfonderhoud bedrijf, zo veel als mogelijk worden uitgevoerd door Terschellingers. Een golfprofessional zal de golfschool gaan beheren. De golfhoreca zal extra werkgelegenheid met zich meebrengen. En  ook het secretariaat en receptie van de golfbaan zullen  voor extra werkgelegenheid zorgen.

 

 

 

 

.

  

pbeijnes@planet.nl